Вы здесь

Главная » Установчі документи

Положення

Положення про розмір і порядок сплати членських внесків 

Положення про сплату членських внесків (надалі – Положення) Громадської організації «Школа життєвого успіху» (надалі – Організація) розроблене у відповідності до Статуту Організації та визначає розмір і порядок сплати членських внесків Організації.

Це Положення затверджується Рішенням Правлінням Організації і може бути  змінене або скасоване лише ним.

1. Загальні положення

1.1. Кожний член Організації зобов’язаний матеріально підтримувати організацію та сплачувати членські внески, що є обов’язковою умовою членства.

1.2. Вступні та членські внески – це кошти, які сплачуються індивідуальним членом впродовж всього терміну перебування в Організації.

1.3. Види членських внесків: вступний членський внесок, щомісячні членські внески, цільові внески, добровільні пожертвування.

1.4. Вступний членський внесок – це внесок у вигляді безповоротної фінансової допомоги, який сплачується одноразово та визначається самостійно, на добровільних засадах.

1.5. Щомісячний членський внесок – це внесок у вигляді безповоротної фінансової допомоги, який сплачуються на протязі всього терміну перебування членом Організації у  розмірах, від 10 гривень (мінімальний розмір) до 250,00 гривень (максимальний розмір). Щомісячні внески можуть сплачуватися одноразово за рік.

1.6. Цільовий внесок – це внесок у вигляді безповоротної фінансової допомоги, який сплачується за цільовим призначенням  для сприяння зміцненню навчально-виробничої, методичної, наукової та матеріально-технічної бази, фінансування конкретних програм у розмірі, від 200,00 гривень (мінімальний розмір) до 1000,00 гривень (максимальний розмір). Цільові внески сплачуються щоквартально.

1.7. Добровільні пожертвування – це внески, у вигляді безповоротної фінансової допомоги, які сплачуються членами, на реалізацію Статутної мети та завдань Організації, проектів та програм в рамках Статутної діяльності у розмірі 500,00 гривень (мінімальний розмір) до 850,00 гривень (максимальний розмір)

1.8. Членські внески за власним бажанням можуть сплачувати в більших розмірах, які визначають самостійно, на добровільних засадах..
1.9. За систематичну несплату членських внесків (більш ніж за 3 місяців) член Організації може бути виключений з її складу в порядку, передбаченому п. 4.9. Статуту Організації.

1.10. При добровільному виході або виключенні з членів Організації  вступні та членські внески не повертаються.

2. Порядок сплати внесків

2.1.Вступні та  членські внески сплачуються тільки  після подачі заяви про прийом члена до Організації.

2.2 Оплата членських внесків має здійснюється в готівковому або безготівковому порядку, що підтверджується прибутково-касовим ордером або банківською квитанцією відповідно.

2.3. Щомісячні членські внески сплачуються до 10 числа місяця, за який мають бути сплачені членські внески, або один раз за рік.

2.4. Вступні членські внески сплачуються при вступі до організації.

2.5  Цільовий внесок сплачується  до 10 числа першого місяця кварталу  або один раз за рік.

2 .6 Добровільні пожертвування в останній робочий день поточного місяця за наступний місяць або один раз за рік.

2.7. Вступні та членські внески, що вносяться готівкою від фізичних осіб, приймають згідно прибуткового касового ордеру, де вказують прізвище, ім’я та по батькові особи, яка зробила внесок, її паспортні дані, та проводять по касовій книзі.

2.8. Для підтвердження сплати внеску шляхом безготівково перерахунку члени Організації надають копію платіжного доручення на перерахування внеску з відміткою установи банку або копії квитанції.

2.9. Облік сплати членських внесків здійснюють уповноважені на це особи Організації (далі по тексту – відповідальний за облік внесків). Відповідальний за облік внесків робить відмітку про сплату членського внеску в Журналі обліку сплати членських внесків. Форма Журналу обліку сплати членських внесків розробляється та затверджується Головою правління

2.10. Відповідальний за облік членських внесків Організації на підставі інформації про надходження членських внесків складає зведений звіт про отримані членські внески, за квартал та за рік в цілому. Звіт засвідчує своїм підписом Головою правління.

2.11 Суми сплачених внесків фіксуються у бухгалтерському обліку Організації.

2.12 На підставі заяви члена Організації, Правлінням організації може бути надано відстрочку членського внеску.

2.13. Члени Організації можуть здійснювати додаткові платежі на її користь у вигляді добровільних пожертвувань.

2.14. Журнал обліку сплати членських внесків зберігається в Правлінні Організації .

3. Контроль за сплатою вступних та членських внесків, розподілом та рухом коштів від внесків

3.1.Ревізійна комісія не рідше одного разу протягом року зобов’язані перевіряти стан сплати вступних та членських внесків та своєчасність і правомірність їх перерахування, розподілу, використання, подання звітності тощо.

4. Порядок затвердження, оприлюднення, внесення змін та доповнень до цього Положення

4.1. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження Правлінням Організації.

4.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Правління Організації, шляхом викладення даного Положення в новій редакції на офіційному сайті. 

4.3. Усі питання, не врегульовані Статутом Організації, цим Положенням і внутрішніми документами Організації, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

БНВО

Вход на сайт